Aktuality

7.10.2019

VÝZVA MŮJ KLUB 2020_analýza zadání

Vážení sportovní přátelé,

v návaznosti na zveřejnění výzvy MŠMT „MŮJ KLUB 2020“ Vám předkládáme krátkou analýzu zadání v porovnání oproti loňské výzvě.

 

Věcné zaměření výzvy „MŮJ KLUB 2020“ je shodné jako v roce 2019

 • - výzva je zaměřena na sportovní aktivity dětí a mládeže do 23 let
 • - dotaci lze využít také na krytí nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení (max. 50 %)
 • oprávněnými žadateli jsou sportovní organizace = TJ/SK (spolky, pobočné spolky):
 • -- jejichž hlavním předmětem činnosti je sport
 1. -- které činnost v oblasti sportu vykonávají min. po dobu 2 let
 2. -- evidují min. 12 dětí, které cvičí min. 1x týdně a jejichž členské příspěvky činí min. 100 Kč/osoba/rok
 3. vyúčtování a finanční vypořádání je nutné provést nejpozději do 15. února 2021 (ve výzvě bod 20.1 chybně uveden rok 2020)


Změny oproti loňské výzvě

 • - v obecných zásadách (článek č. 6) byl rozšířen odstavec s definicí osob, kterým nelze poskytnout dotaci – kromě osob, které porušily pravidla boje proti dopingu, to jsou také osoby, které v uplynulých 3 letech opakovaně nebo závažným způsobem porušily podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu
 • - u odměn a mezd trenérů, členů realizačního týmu a podpůrných pracovníků byl kromě limitu 50 tis. Kč/osoba/měsíc zaveden limit 300 Kč/hod.
 • - jmenný seznam členů a rozpočet jsou nově v jednom XLSX souboru – údaje je nezbytně nutné vyplnit do předepsané přílohy
 • - případné avizo o vratce finančních prostředků musí příjemce dotace zaslat pouze v elektronické podobě (dříve bylo možné zaslání aviza také v listinné podobě)


Příloha č. 1 – jmenný seznam a rozpočet

 • - formátovaný excelovský soubor, který obsahuje vzorce a propojené buňky – hlídá limity, upozorňuje na chyby (neupozorňuje však na duplicity – pokud v seznamech uvedete 2x dítě stejného jména, příjmení a ročníku narození, bude ho program počítat jako 2 různé děti)
 • - nejdříve je potřeba vyplnit seznam dětí (zvlášť kategorii 1 a 2 – tedy seznam dětí cvičících min. 1x týdně a zvlášť kategorii 3 – tedy seznam dětí cvičících minimálně 2x týdně a účastnících se alespoň 6 soutěží/turnajů/závodů za posledních 12 měsíců)
 • - pokud jsou vyplněny všechny tři povinné údaje – jméno, příjmení a rok narození – je automaticky doplněna kategorie
 • - tento soubor zároveň slouží jako kalkulačka, z jmenného seznamu se automaticky přenesenou počty dětí do kalkulačky, která spočítá maximální výši dotace
 • - k doložení jmenného seznamu doporučujeme využití Informačního systému ČUS
 • -je potřeba doplnit výši vybraných členských příspěvků – pozor program nehlídá, zda je splněna podmínka min. 12 sportujících dětí v TJ/SK
 • - maximální výše dotace je přenesena do tabulky rozpočtu (na druhém listu), kde je potřeba doplnit požadovanou výši dotace (požadavek může být nižší nebo roven maximální výši dotace vypočtené kalkulačkou)
 • - dále je potřeba doplnit výdaje tak, aby byl rozpočet vyrovnaný (příjmy = výdaje)


Do konce týdne pro Vás připravíme ucelený návod na vložení žádosti „MŮJ KLUB 2020“ do IS SPORT, tento bude současně obsahovat manuál na export dat z IS ČUS.

 

Soubory ke stažení


Nový formulář_Informace o zpracování osobních údajů


Nový formulář_Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Odpovědi na otázky k problematice GDPR


Nové GDPR - Vzorový záznam o činnostech zpracování osobních údajů klubu


Nové GDPR - vzorová deklarace pro klub


Nové GDPR - metodické pokyny k dokumentům


GDPR - informace pro sdružené subjekty 14.5.2018


GDPR - A - Doporučení a základní pravidla


GDPR - B - Odpovědi na nejčastější otázky


GDPR - C - Vzorový formulář