Aktuality

1.09.2015

Nový informační systém ČUS

Po patnácti letech užívání Informačního systému ČSTV (IS ČUS) přistoupila

Česká unie sportu k jeho nezbytné obnově. 

Původní IS ČUS se stal i přes průběžné úpravy stále více nevyhovující, a stále

méně komunikoval se zdokonalujícím se prostředím moderních informačních

technologií. 

Ze stanov (čl. IV. odst. 6) a vnitřních předpisů ČUS vyplývá členským

subjektům povinnost vést informační systém, který je naplněn úplnými a

správnými daty o sdružených subjektech, TJ/ SK, jejich členech, sportovních

zařízeních a ekonomických údajích o jejich činnosti. 

Tyto údaje umožňují ČUS nejen plnit povinnosti dané obecně platnými právními

předpisy, ale také získat údaje, které jsou nutné při podávání žádostí o podporu

ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních programů MŠMT a pro

argumentaci při jednání se státními orgány, samosprávami a dalšími partnery,

zejména v otázkách financování sportu. 

Pravidelná aktualizace a sběr dat do IS ČUS bude tak, jako dosud, stanovována

pokynem předsedy ČUS v návaznosti na příslušnou platnou směrnici o

statistickém zjišťování a šetření v ČUS a jejích členských TJ/SK a svazech.

Členské SK/TJ obdrží informaci o sběru statistických dat za rok 2015 od místně

příslušných okresních sdružení ČUS. 

Po aktualizaci veškerých dat v novém Informačním systému bude následně

spuštěna i veřejně přístupná část, kde se předpokládá využití především ze

strany samospráv měst a obcí. 

Implementace nového IS ČUS bude provedena ve dvou krocích. V prvním

kroku je třeba vytvořit přístupy do nového IS pro SK/TJ a ve druhém kroku je

třeba doplnit, opravit a aktualizovat data v informačním systému. Ta, která jsou

aktuálně v IS uvedena, pocházejí ze starého informačního systému ČSTV, který

není zcela identický s novým systémem. 

Informace týkající se technicko – organizačního postupu k novému IS ČUS

poskytnou referenti okresních servisních center sportu.

Soubory ke stažení


Nový formulář_Informace o zpracování osobních údajů


Nový formulář_Souhlas o zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Odpovědi na otázky k problematice GDPR


Nové GDPR - Vzorový záznam o činnostech zpracování osobních údajů klubu


Nové GDPR - vzorová deklarace pro klub


Nové GDPR - metodické pokyny k dokumentům


GDPR - informace pro sdružené subjekty 14.5.2018


GDPR - A - Doporučení a základní pravidla


GDPR - B - Odpovědi na nejčastější otázky


GDPR - C - Vzorový formulář